Les noves proves serològiques completen els examens de salut de l'IRM
30/4/2021

Les noves proves serològiques completen els examens de salut de l'IRM

Tenint en compte la preocupació dels pa­cients per conèixer si tenen anticossos d’infeccions víriques com la Covid-19, l’Institu de Reconeixement Mèdic ha incor­porat aquesta prova per així po­der fer un examen més exhaus­tiu de l’estat actual de salut del pacient.

Molts pacients tenen molt inte­grat el fet de cuidar-se, mante­nir uns hàbits de vida saluda­bles i fer-se revisions mèdiques anuals. Però, amb l’arribada de la pandèmia, també són molts els qui van posposar visites al metge, controls mèdics i, en alguns casos, seguiments dels seus tractaments amb els espe­cialistes.

En aquest context i, tenint en compte la importància de conèixer l’estat de salut de ca­dascú, l’Institut de Reconeixe­ment Mèdic (l’IRM) de la Clínica Sant Josep ha integrat noves proves serològiques per mirar si el pacient ha patit infeccions víriques recentment. “Aquests marcadors consoliden els reco­neixements mèdics complets i exhaustius, reforçant l’examen complet que es realitza a cada pacient.” afirma el Dr. Josep. M. Marcos, metge internista i coordinador de l’Institut de Re­coneixement Mèdic.

“Quan detectàvem un cas de sospita o el pacient tenia una preocupació, es realitzaven pro­ves serològiques per a la detec­ció del VIH, Hepatitis B o C. Ara, amb l’arribada de la Covid-19 i les seves seqüeles en les per­sones que l’han sofert, sumem aquesta prova com un element més en el diagnòstic precoç de patologies i malalties”, comenta el Dr. Josep M. Marcos.

Totes les proves en un matí

L’objectiu de l’Institut de Re­coneixement Mèdic ha estat inalterable al llarg dels anys: oferir, en un sol matí, un repàs exhaustiu de tots els òrgans i sistemes gràcies a les analíti­ques, exploracions, les proves d’imatge i, per últim, les proves funcionals com les de resposta cardíaca a l’esforç per revisar l’estat de salut dels pacients i obtenir un diagnòstic complet.

La revisió mèdica de l’IRM co­mença amb un interrogatori sobre l’estat de salut i hàbits del pacient, així com les seves pre­ocupacions i símptomes. Amb aquesta informació, l’equip de professionals detecten els pos­sibles factors de risc, signes o símptomes que poden ser indici o l’inici d’una mlalatia. De bon matí, comencen les analítiques, exploracions i les proves di­agnòstiques adaptades a cada perfil de pacient.

Un equip d’especialistes al servei del pacient

A banda de la personalització de les proves, un dels valors afegits de les revisions mèdiques de l’IRM és, precisament, l’equip de metges i metgesses coordinats per duu a terme aquest anàlisi i diagnòstic. L’IRM està format per especialistes en Anàlisis Clínics, Digestòlegs, experts en Cardiologia, Radiologia, Medi­cina de l’Esport, Oftalmologia, Otorinolaringologia i Medicina Interna. Tot un equip per oferir el millor acompanyament i posterior diagnòstic.